NHK経済・社会情報番組「サキどり↑」内で放映された
シェルターユニットバス実物件への施工開始
東北・新築住宅